######### מערך לוגי ניתן לתכנות

ספרייה: שערים
הוצג: 3.2
מראה: #########

התנהגות

תכונות

התנהגות כלי לתקוע

אף אחד.

התנהגות כלי טקסט

חזרה אל הפניה לספרייה