######### אל תתחבר

ספרייה: חיווט
הוצג:  3.2 1 בספריית החיווט
מראה: #########

התנהגות

יוצר כל הזמן מצב צף או עכבה גבוהה.

סיכות

לרכיב אל תחבר יש רק פין פלט אחד שרוחב הסיביות שלו מתאים לתכונת "סיביות נתונים"

תכונות

כאשר הרכיב נבחר או מתווסף, Alt-0 עד Alt-9 שנה את תכונת הנתונים שלו. שימוש מהיר במקשים מאפשר הזנת ערכים גדולים יותר לדוגמה Alt-0ALT-1 ALT-2 נותן 12.

סיביות נתונים
רוחב הסיביות של הערך שהונח על החוט.

התנהגות כלי לתקוע

אף אחד.

התנהגות כלי טקסט

אף אחד.

חזרה ל הפניה לספרייה