הכרטיסייה ניסויים

#########

העדפות אלו מאפשרות תכונות הנחשבות ניסיוניות, המוכנסות כדי לקבל משוב מהמשתמשים.

הבא: אפשרויות שורת הפקודה.